Προσωπικό Ασφαλείας

prosopikoΤο προσωπικό ασφαλείας της ΠΕΛΕΚΥΣ GROUP :

 • Είναι ένστολο ή με πολιτική περιβολή (κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη).

 • Διαθέτει την προσήκουσα άδεια εργασίας σύμφωνα με τον Νόμο 2518/1997, όπως ισχύει σήμερα.

 • Τηρεί τους προσήκοντες κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον Νόμο 2518/1997, όπως ισχύει σήμερα.

 • Διαθέτει την απαιτούμενη ταυτότητα προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην οποία αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ορίζει ο Νόμος 2518/1997, όπως ισχύει σήμερα.

 • Είναι εξοπλισμένο με απαραίτητο εξοπλισμό επικοινωνίας και ασφάλειας (αλεξίσφαιρα γιλέκα, ραδιοεπικοινωνία, φακοί, ανακλαστικά γιλέκα, κτλ).

 • Επιβλέπει την τάξη και την ασφάλεια τόσο εντός όσο και στους περιβάλλοντες χώρους του κτιρίου (π.χ. χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων), απαγορεύοντας την μετακίνηση / μεταφορά αντικειμένων χωρίς προηγούμενη άδεια των αρμοδίων.

 • Επεμβαίνει άμεσα για την πρόληψη κάθε κακόβουλης δραστηριότητας σε βάρος των επιτηρούμενων χώρων, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές των εγκαταστάσεων.

 • Είναι ειδικά εκπαιδευμένο στην ανίχνευση απειλών ή κινδύνων, την πρόληψη κλοπών και δολιοφθορών, την παρεμπόδιση αναρμόδιας εισόδου στο χώρο και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης οχλήσεως.

 • Διενεργεί πλήρεις, προληπτικούς ελέγχους στα συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας.

 • Είναι εκπαιδευμένο για να αντιμετωπίσει άμεσα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα ή διαρροή.

 • Αναλαμβάνει τον σωστό χειρισμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο όλων των συστημάτων ασφαλείας (συναγερμών, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, access control).

 • Τηρεί καθημερινά Βιβλίο Συμβάντων, ενημερώνοντας με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες τον πελάτη – και όταν κριθεί αναγκαίο τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες – για ύποπτα ή επικίνδυνα συμβάντα.

 • Τηρεί Βιβλίο Εισερχομένων – Εξερχομένων, διατηρώντας τα στοιχεία κάθε επισκέπτη, εξωτερικού συνεργάτη ή παρατηρητή στο χώρο των εγκαταστάσεων.