Προδιαγραφές και καθήκοντα

prodiagrafesΗ ΠΕΛΕΚΥΣ GROUP :

 • Διαθέτει την προσήκουσα άδεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τον Νόμο 2518/1997 , όπως ισχύει σήμερα.

 • Διαθέτει στολή προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας εγκεκριμένη από την αρμόδια Διακλαδική Επιτροπή του άρθρου 9 του ΑΝ 1342/1938.

 • Διαθέτει διακριτικό σήμα εγκεκριμένο από την αρμόδια Διακλαδική Επιτροπή του άρθρου 9 του ΑΝ 1342/1938.

 • Διαθέτει οχήματα περιπολίας.

 • Διαθέτει ομάδες άμεσης επέμβασης & διαχείρισης περιστατικών, οι οποίες βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα 24 ώρες / 24ωρο, 365 ημέρες / έτος για την άμεση διαχείριση επειγόντων περιστατικών.

 • Διαθέτει ενδοεταιρική επικοινωνία.

 • Διαθέτει εκπροσώπους, οι οποίοι, 24 ώρες / 24ωρο, 365 ήμερες / έτος, βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους αρμοδίους ασφαλείας του πελάτη, διαθέτοντας τον απαιτούμενο χρόνο για διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις.

 • Διαθέτει επόπτες οι οποίοι, 24 ώρες / 24ωρο, 365 ήμερες / έτος, ασκούν εποπτεία στους φύλακες, πραγματοποιώντας συχνές εφόδους.

 • Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς φροντίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια) αλλά και σε τεχνικές ασφαλείας.

 • Οργανώνει ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης των στελεχών της, σε θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας, υποχρεώσεων και καθηκόντων όπως προκύπτουν από την νομοθεσία, αλλά και τεχνικών αποτελεσματικής φύλαξης.

 • Είναι ιδιαιτέρως αυστηρή σε θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας και πειθαρχίας του προσωπικού.